НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Участие в Европейски проект

Учениците от 1 и 4 клас активно се включиха в Проект BG05M20P001-5.001-001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи",  финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020,съфинансиран от Европейските структурни инвестиционни фондове.

    Бяха обучени 14 ученика от първи клас по Дейност 2 на проекта .Запознати бяха с видовте платформи и работиха с платформата  Microsoft Teams.Обучението завърши с раздаване на Сертификат за преминало обучение.

  По Дейност 5 са включени 5 ученика от 4 клас.Занятията започнаха на 01.04.2023 г.Обучението е предназначено за преодоляване на пропуски по Български език и Математика.