НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София

Архив-Документи -Учебна 2022 /2023 година

Прикачени документи

PLAN_ПС_2022-23 - нач.уч.год. (8).doc
план за действия Бедствия 2022 - 2023.odt
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи-2022.doc
Програма за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование_2022-2023г.(1).doc
План за Контролната дейност-директор(1).docx
План_УКБДП.doc
Правилник БУВОТ-2022.doc
Доклад 2022-2023. - Стратегия за развитие на училището-2016-2020г.-2.odt
Правила за приемане,предаване,ползване и съхранение на безплатни учебници-2022 г(1).docx
Седмична програма 2. срок-22-23 г..docx
Годишен план - 22-23-1.docx
К А Л Е Н Д А Р-22-23 г.docx
качество на образованието.docx
Квалификация 22-23.docx
План ковид-2022-23г.(1).odt
правила квалиф.docx
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА-22-23.doc
План - тероризъм-2022г.-2023г.(1).odt
Етичен кодекс-2022-2023г.odt
Седмично разписание - 1 срок - 2022-23 година.docx
Училищна програма за Целодневно обучение(1).doc
ПВТР-2021-2022.doc
Училищен план за преодоляване на неграмотността и насърчаване на четенето-2021-2022г.doc
СФУК -НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ.docx
Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси.docx
Годишен план-БАК.odt
Доклад 2019-2020. - Стратегия за развитие на училището-2016-2020г.-2.odt
Пропускателен режим(1).pdf